Diweddarwyd : 13 Tachwedd 2023

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD I GYFRANWYR BOOM CYMRU TV Cyf

1. Cyflwyniad ac Ar gyfer pwy mae’r hysbysiad hwn

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn ar gyfer pob ‘cyfrannydd’ sy’n ymwneud â gwneud rhaglenni teledu neu brosiectau eraill ar gyfer Boom Cymru TV Cyf (Boom Cymru) (rhif cofrestru cwmni 2936337).

Mae cyfrannydd yn cynnwys:

 • Talent ar y sgrin (actorion, ysgrifenwyr, cyflwynwyr neu westeion, cyfansoddwyr a cherddorion a pherfformwyr eraill)
 • Pobl sy’n cymryd rhan neu sy’n gwneud cais i fod yn ein rhaglenni teledu neu yn ein cynulleidfa stiwdio (er enghraifft, os gwnewch gais i ymddangos ar un o’n sioeau adloniant neu gwisiau)
 • Pobl eraill sy’n cyfrannu at ein rhaglenni teledu (er enghraifft, cyfweleion neu bobl sy’n anfon fideos, ffotograffau neu ddeunyddiau eraill atom)

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn hefyd yn berthnasol i asiantau neu gynrychiolwyr eraill y cyfrannydd a restrir uchod.

Nid yw’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn berthnasol i chi os ydych yn cael eich cyflogi gennym ni neu’n darparu gwasanaethau i ni fel gweithiwr llawrydd neu gontractwr arall – gweler y ‘Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd’.

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn esbonio sut a pham rydym yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i wneud ein rhaglenni, ac yn nodi eich hawliau a’ch opsiynau cysylltiedig.

Boom Cymru yw “rheolwr” eich gwybodaeth bersonol, sy’n golygu bod ganddynt gyfrifoldeb cyfreithiol am, a rheolau i’w dilyn wrth ddefnyddio, eich gwybodaeth bersonol. Pan fyddwn yn cyfeirio at ‘ni’ yn yr hysbysiad hwn, rydym yn golygu’r rheolydd perthnasol sef Boom Cymru.

 1. Pa wybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu a’i defnyddio?

Mae’n dibynnu ar y rhaglen yr ydych yn cymryd rhan ynddi a natur eich cyfranogiad, ond fel arfer byddwn yn casglu ac yn defnyddio eich: enw, manylion cyswllt (rhif ffôn a/neu gyfeiriad e-bost fel arfer), rhyw, dyddiad geni, manylion banc, statws treth, manylion am eich rolau neu waith blaenorol, cefndir, diddordebau, gwybodaeth gyffredinol, hoffterau, barn, manylion addysg, ffilm fideo ohonoch neu y gellir eich adnabod fel arall ohonynt, manylion eich rôl mewn cynhyrchiad Boom Cymru, ffotograffau neu ddelweddau llonydd eraill ohonoch chi, eich cymwysterau proffesiynol neu enghreifftiau o waith blaenorol (er enghraifft ar showreel).

Gallwn hefyd gasglu a defnyddio mathau o wybodaeth bersonol sy’n fwy preifat a sensitif eu natur, megis gwybodaeth am eich iechyd corfforol a/neu feddyliol, tarddiad hiliol / ethnig, barn wleidyddol, bywyd rhywiol / cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, credoau athronyddol, geneteg, biometreg, aelodaeth o undeb llafur a/neu wybodaeth am eich cofnod troseddol, os o gwbl Cyfeirir at yr holl fathau hyn o wybodaeth gyda’i gilydd fel “Gwybodaeth Sensitif” yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn.

 1. Ble rydym yn cael eich gwybodaeth bersonol?

Rydym yn casglu eich gwybodaeth bersonol naill ai oddi wrthych chi neu ffynonellau trydydd parti. Mae’r tabl isod yn nodi hyn yn fanylach:

BETH

EIN FFYNONELLAU

Gwybodaeth bersonol a roddwch i ni

 • o e-byst neu fathau eraill o ohebiaeth, ffurflenni cais, holiaduron cyn ffilmio, ffurflenni rhyddhau, cyfarwyddiadau talu ac unrhyw ddogfennau gysylltiedig yr ydych chi (neu asiant ar eich rhan) yn ei chwblhau; ac
 • o drafodaethau, sgyrsiau, cyfweliadau, ymgynghoriaeth, recordiadau clyweliad, ffilm o’r rhaglen ei hun (yn fyw neu wedi’i recordio ymlaen llaw), deunydd y tu ôl i’r llenni, cyfraniadau i’r rhaglen a chyfranogiad mewn sgyrsiau cyfryngau cymdeithasol (gan gynnwys Instagram Stories, Instagram Live a rhaglenni tebyg ar sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill).

Gwybodaeth bersonol a gawn gan eraill 

 • adroddiadau, cyfeiriaduron a ffynonellau hygyrch sydd ar gael yn gyhoeddus (fel erthyglau Tŷ’r Cwmnïau ac erthyglau papur newydd);
 • cyfweliadau a gohebiaeth gyda ffrindiau, aelodau o’r teulu, a/neu bobl sy’n gysylltiedig â chi;
 • platfformau cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys Facebook, Instagram, X (Twitter fel y’i galwyd), Linkedin, Snapchat a TikTok;
 • cronfeydd data tanysgrifio yn unig fel Factiva, GBG Investigate a Reuters;
 • darparwyr gwasanaethau gwirio cefndir fel Social Media Check a People Check;
 • awdurdodau treth, gan gynnwys y rhai sydd wedi’u lleoli y tu allan i’r DU a’r AEE os ydych yn destun treth mewn awdurdodaeth arall;
 • eich banc neu gymdeithas adeiladu mewn cysylltiad â thaliadau;
 • ein hymgynghorwyr proffesiynol yn gweithio ar fater sy’n ymwneud â chi neu sy’n berthnasol i chi;
 • awdurdodau rheoleiddiol a chymwys y mae gennym rwymedigaethau rheoleiddio iddynt;
 • asiantau, cwmnïau cynhyrchu, cwmnïau tocynnau cynulleidfa a darlledwyr eraill;
 • asiantaethau recriwtio / talent;
 • ein hyswiriwr, a’i gynrychiolwyr gan gynnwys broceriaid, addaswyr hawliadau trydydd parti, cwmnïau ailyswirio ac awdurdodau rheoleiddio yswiriant;
 • asiantaethau a sefydliadau atal a chanfod twyll;
 • Technoleg gwybodaeth a systemau mynediad sy’n cael eu rhedeg gan eraill ar ein rhan, megis systemau teledu cylch cyfyng a systemau mynediad drws / logiau

trydydd partïon rydym yn gweithio gyda nhw fel rhan o’r broses gynhyrchu, megis trefnyddion a golygyddion ac aelodau llawrydd o’r criw fel ysgrifenwyr a chyfarwyddwyr;

lle y’i hawdurdodir gan gyfreithiau cymwys, sefydliadau gorfodi trosedd a chofnodion troseddol awdurdodedig, megis y DBS (weithiau drwy sefydliadau sydd wedi’u cofrestru gan y DBS fel uCheck), Disclosure Scotland a/neu Mynediad NI (yn dibynnu ar ble yn y byd rydych chi’n byw / wedi byw o’r blaen); a

gweithwyr iechyd proffesiynol cofrestredig.

4. Sut a pham rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Er mwyn defnyddio eich gwybodaeth bersonol mae angen “sail gyfreithlon” arnom. Sail gyfreithlon yw cyfiawnhad dros ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol a gydnabyddir ac a ganiateir gan gyfraith diogelu data. Yn gyffredinol, rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol pan fydd un o’r cyfiawnhad isod yn berthnasol:

 • Perfformiad cytundeb: wrth ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol mae angen cyflawni cytundeb gyda chi neu gymryd camau ar eich cais cyn ymrwymo i gytundeb gyda chi.
 • Rhwymedigaethau cyfreithiol: wrth ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol mae’n angenrheidiol i ni gydymffurfio â’r gyfraith berthnasol.
 • Caniatâd: pan fyddwch yn cytuno ymlaen llaw y gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol mewn ffordd benodol.
 • Lle mae defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn angenrheidiol i fodloni cylch gwaith gwasanaeth darlledu cyhoeddus y comisiynydd rhaglenni teledu.
 • Buddiannau cyfreithlon”: pan fyddwch yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn angenrheidiol am reswm busnes, gweithredol neu gyfreithiol dilys. Rydym ond yn dibynnu ar y cyfiawnhad hwn pan fyddwn wedi ystyried, at ei gilydd, nad yw ein buddiannau cyfreithlon yn cael eu diystyru gan unrhyw effaith andwyol bosibl arnoch chi.

Er mwyn defnyddio eich Gwybodaeth Sensitif, rhaid i ni ddibynnu ar sail gyfreithlon ac “amod”. Mae amod yn gyfiawnhad arall dros ddefnyddio gwybodaeth bersonol a gydnabyddir ac a ganiateir gan gyfraith diogelu data. Yn gyffredinol, byddwn yn defnyddio eich Gwybodaeth Sensitif ar gyfer y canlynol yn unig:

 • pan fydd er budd y cyhoedd. Yn gryno, mae’r rhain yn sefyllfaoedd yr ystyrir yn ôl y gyfraith berthnasol eu bod yn ddigon pwysig i’n cymdeithas allu cyfiawnhau defnyddio Gwybodaeth Sensitif. Y rhai mwyaf perthnasol i Boom Cymru yw:
  1. adolygu / cynnal cyfle cyfartal neu driniaeth gyfartal,

  dibenion newyddiadurol / artistig mewn cysylltiad â gweithredoedd anghyfreithlon neu anonestrwydd,

atal a chanfod gweithredoedd anghyfreithlon,

amddiffyn y cyhoedd rhag anonestrwydd, camymddwyn neu ymddygiad amhriodol arall,

rhesymau yswiriant

diogelu plant ac unigolion mewn perygl a
rhesymau archifo.

 • Lle bo angen neu lle caniateir o dan gyfraith cyflogaeth, nawdd cymdeithasol neu warchodaeth gymdeithasol.
 • Lle bo angen at ddibenion meddygol: diagnosis, meddygaeth ataliol / galwedigaethol, asesu gallu gweithio, darparu gofal iechyd / triniaeth, iechyd y cyhoedd neu mewn argyfyngau meddygol.
 • Lle’r ydych yn gwneud/wedi gwneud eich Gwybodaeth Sensitif ar gael i’r cyhoedd yn fwriadol ac yn fodlon.
 • Lle bo angen er mwyn sefydlu, gweithredu neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.
 • Ble rydych yn rhoi eich caniatâd ymlaen llaw.

Bydd o leiaf un o’r seiliau cyfreithlon yn berthnasol pan fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, a bydd o leiaf un o’r amodau’n berthnasol pan fyddwn yn defnyddio eich Gwybodaeth Sensitif, at y dibenion a ganlyn:

 • Gweinyddu ein perthynas â chi a hwyluso eich cyfranogiad

Er enghraifft, cyfathrebu â chi, rheoli ein perthynas gyfreithiol, defnyddio’ch cyfraniad, ymuno â chi, archebu a threfnu teithio / llety, gwneud addasiadau rhesymol, amserlennu, neu dalu i chi.

 • Castio a chriwio

Sicrhau bod gennym dalent, cyfrannydd, aelodau cynulleidfa a thimau cynhyrchu priodol ac addas ar gyfer pob un o’n rhaglenni. Rydym yn gwneud hyn drwy, er enghraifft:

  1. creu, cynnal, diweddaru a dewis o gronfeydd data,

derbyn ceisiadau a’u hystyried ar sail teilyngdod,

clyweliadau, cyfweliadau a sgyrsiau

ystyried proffiliau a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol sydd ar gael i’r cyhoedd,

gweithio gydag asiantaethau talent a recriwtio,

castio addas, a

derbyn ac ystyried enwebiadau ar gyfer person i gymryd rhan fel cyfrannydd.

Yn dibynnu ar eich dewisiadau, efallai y byddwn hefyd yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i gysylltu â chi am gyfresi / rhaglenni yn y dyfodol y gallai fod gennych ddiddordeb mewn gwneud cais amdanynt. 

Mewn rhai achosion efallai y byddwn yn gweithio gyda hysbysebwyr trydydd parti a phlatfformau fel Facebook i hysbysebu ein taflenni castio i’r cynulleidfaoedd mwyaf perthnasol. Gall hyn olygu rhannu eich gwybodaeth bersonol (fel enw a chyfeiriad e-bost) gyda phlatfformau trydydd parti a fydd yn paru’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch â’r wybodaeth bersonol sydd ganddynt ar eu platfform i naill ai ddarparu taflenni i chi ar gyfer cyfresi/rhaglenni perthnasol yn y dyfodol neu i ganfod a thargedu unigolion sydd â diddordebau a demograffeg debyg.

 • Ymchwil ar gyfer rhaglenni

Rydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol wrth wneud ymchwil gychwynnol a phellach ar gyfer rhaglenni (er enghraifft dramâu wedi’u sgriptio yn seiliedig ar amgylchiadau bywyd go iawn). Gwnawn hyn drwy ddefnyddio ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus, megis llyfrau ac erthyglau, a gallwn gyflogi ymgynghorwyr a all ddarparu gwybodaeth berthnasol.

 • Asesu eich ffitrwydd meddygol a’ch addasrwydd i gymryd rhan

Gofynnwn am wybodaeth iechyd a byddwn yn cynnal asesiadau iechyd fel y gallwn sicrhau bod pawb sy’n cymryd rhan yn gallu cael eu cadw’n iach ac yn ddiogel yn ystod y cyfnod cynhyrchu, am resymau yswiriant ac i gynnig addasiadau rhesymol lle bo’n briodol.

 • Problemau meddygol ac argyfyngau

Os byddwch yn mynd yn sâl neu wedi’ch anafu yn ystod eich cyfranogiad mewn cynhyrchiad, byddwn yn rhannu gwybodaeth am eich iechyd naill ai â meddyg ar y safle / meddyg sy’n mynychu / meddyg brys fel y gallant roi’r driniaeth gywir i chi.

 • Gwiriadau cefndir a sgrinio dyletswydd gofal

Mae’n bosibl y byddwn yn cynnal gwiriadau cefndir ac yn sgrinio cyfrannydd gan ddefnyddio ffynonellau sydd ar gael i’r cyhoedd a thrydydd partïon, at ddibenion dyletswydd gofal, iechyd a diogelwch, addasrwydd castio, cydymffurfio a/neu ddiogelu. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth fel manylion cyflogaeth / gwaith, cyfranogiad mewn rhaglenni teledu blaenorol / eraill, postiadau cyfryngau cymdeithasol neu gynnwys arall a gyhoeddwyd ar-lein, gwybodaeth o gofrestrau cyhoeddus fel Tŷ’r Cwmnïau neu’r Gofrestr Ansolfedd, cofnodion troseddol ac achosion llys.

 • Recordio, golygu a chynhyrchu cynnwys 

Rydym yn recordio ac yn golygu ffilm a sain ohonoch at ddiben gwneud rhaglenni, sy’n ein helpu i fodloni ein maes gwaith fel cynhyrchydd cynnwys gweledol a chyflawni ein hamcan o wneud cynnwys  at ddefnydd masnachol.

 • Defnyddio eich eiddo ar gyfer ffilmio

Pan fyddwch yn caniatáu i ni ffilmio yn eich eiddo, rydym yn casglu eich enw, cyfeiriad, manylion cyswllt, manylion banc ac (os yn berthnasol) manylion perchnogaeth fel y gallwn drefnu ffilmio, logisteg a pharatoi a thalu.

 • Ffilmio mewn mannau cyhoeddus

Efallai y byddwn yn ffilmio mewn mannau cyhoeddus. Er bod llai o ddisgwyliad o breifatrwydd mewn mannau cyhoeddus na mannau preifat, mae gan bobl hawl i ddisgwyl i’w preifatrwydd gael ei barchu wrth fyw eu bywydau bob dydd. Pryd bynnag y byddwn yn ffilmio yn gyhoeddus rydym yn gosod hysbysiadau ffilmio yn yr ardal sy’n cael ei ffilmio ac o’i chwmpas (i hysbysu pobl yn yr ardal honno rhag ofn y byddai’n well ganddynt beidio â chael eu ffilmio). Rydym yn cynnig modd i eithrio i unrhyw un sydd wedi cael ei ffilmio ac sydd naill ai ddim yn sylweddoli, nad oedd yn gallu defnyddio llwybr / ardal wahanol neu sydd wedi newid eu meddwl am gael eu ffilmio.

 • Cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr

Rydym yn gofyn am ac yn casglu UGC (User Generated Content) yn ôl yr angen i’w ddefnyddio mewn cynyrchiadau perthnasol ac i ymgysylltu â’n gwylwyr. Fel arfer byddwn yn eich gwahodd i rannu UGC trwy “alwad i weithredu” (er enghraifft trwy daflen a gyhoeddir ar gyfryngau cymdeithasol), ac yn gyffredinol nid ydym yn defnyddio UGC digymell a anfonwyd gan unigolion neu sydd ar gael yn gyhoeddus ar-lein. Mae cynyrchiadau fel arfer yn gofyn am (i) ddelweddau, fideos a straeon i’w cynnwys mewn rhaglenni gan gyfranwyr neu aelodau o’r gynulleidfa a (ii) cystadlaethau sy’n cynnwys cyflwyniadau gan wylwyr.

 • Darlledu cynnwys a sicrhau ei fod ar gael ar gyfer gwasanaethau fideo ar-alw

Os ydych yn cyfrannu at raglen a/neu’n rhan o destun rhaglen, mae gennym ddiddordeb cyfreithlon mewn gwerthu/trwyddedu’r rhaglen i’w defnyddio, sicrhau ei bod ar gael i’w darlledu a/neu wasanaethau fideo ar-alw a’i dosbarthu (gan gynnwys ailddarllediadau a golygiadau) ar gyfer y byd am y cyfnod y mae gennym hawliau yn y rhaglen (a allai fod am gyfnod amhenodol – gweler eich ffurflen ryddhau neu gytundeb tebyg). Mae gennym hefyd fuddiant cyfreithlon mewn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i ymdrin ag unrhyw gwestiynau neu gwynion sy’n codi mewn perthynas â’ch cyfraniad.

 • Hyrwyddo a marchnata

Weithiau gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i hyrwyddo neu farchnata rhaglen neu gynnyrch penodol (er enghraifft, clip fideo byr o’ch cyfraniad i gynhyrchiad wedi’i gynnwys mewn hysbyseb i ddenu gwylwyr i’r rhaglen).

 • Perthynas â thrydydd partïon sy’n berthnasol i chi 

Rydym yn darparu gwybodaeth bersonol i drydydd partïon sy’n gweithio gyda ni a all fod ei hangen er mwyn cyflawni eu rhwymedigaethau cytundebol gyda ni neu chi, er enghraifft, darparu buddion neu wasanaethau i chi a/neu helpu i hwyluso eich cyfranogiad yn y rhaglen neu ei chynhyrchiad (er enghraifft cyflenwyr trafnidiaeth a llety).

 • Mentrau amrywiaeth a chynhwysiant

Fel cynhyrchydd blaengar sy’n ymwybodol o gymdeithas, mae Boom Cymru yn rhedeg ac yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o fentrau amrywiaeth a chynhwysiant, boed yn fewnol neu’n allanol a boed yn cael ei redeg ar ei ben ei hun neu ar y cyd â sefydliadau eraill. Rydym yn nodi rhestr anghyflawn o enghreifftiau isod:

  1. Mae Boom Cymru yn rhan o fenter monitro amrywiaeth ar draws y diwydiant o’r enw Diamond, sy’n cael ei rhedeg ochr yn ochr â Pact, darlledwyr yn y DU a’r Rhwydwaith Amrywiaeth Creadigol. Mae Diamond yn defnyddio gwybodaeth bersonol am gyfranwyr ar y sgrin ac oddi ar y sgrin (y mwyafrif helaeth ohono’n ddienw)  i adrodd ar amrywiaeth cynyrchiadau teledu yn y DU. Os ydych wedi rhoi eich cyfeiriad e-bost i ni, byddwn yn rhannu hwn â’r Rhwydwaith Amrywiaeth Creadigol (oni bai eich bod wedi gofyn i ni beidio). Byddant yn cysylltu â chi i ofyn a ydych yn fodlon cyfrannu at y fenter drwy ddarparu gwybodaeth am nodweddion fel rhyw, ethnigrwydd, anabledd, oedran a chyfeiriadedd rhywiol.

Rydym yn cynnal mentrau sy’n annog unigolion o gefndiroedd amrywiol a thangynrychioledig i gymryd rhan mewn cynhyrchu teledu ac yn ei ystyried fel proffesiwn, fel Fresh Cuts ac About Time!

Rydym yn ystyried ceisiadau am / gynyrchiadau priodol i dderbyn cymorth ariannol gan ein Cronfa Comisiynu Amrywiaeth.

Rydyn ni’n cadw cofnodion i greu ystadegau a dadansoddiadau er mwyn monitro effaith ac effaith ein mentrau amrywiaeth a chynhwysiant ein hunain ac ystyried pa fentrau pellach sydd eu hangen.

Rydym yn darparu gwybodaeth amrywiaeth a chynhwysiant i ddarlledwyr comisiynu / ffrydiau pan fyddant yn un o amodau’r comisiwn perthnasol.

 • Hyfforddiant ac addysg

Gan ddibynnu ar natur eich perthynas â Boom Cymru a’ch ymwneud â chynhyrchiad penodol, efallai y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol er mwyn darparu hyfforddiant / addysg broffesiynol neu debyg i chi (er enghraifft amrywiaeth a chynhwysiant, iechyd a diogelwch, cymorth cyntaf a hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl).

 • Ceisiadau datgeliad allanol

Fel y nodir yn fanylach yn adran 5 isod, weithiau efallai y bydd angen rhannu eich gwybodaeth bersonol â thrydydd parti sy’n gofyn i ni ei datgelu iddynt. Dim ond pan fydd rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i wneud hynny y byddwn yn gwneud hyn neu lle mae rhesymau lles y cyhoedd cymhellol dros wneud hynny (er enghraifft, darparu ffilm neu wybodaeth arall a allai gynorthwyo awdurdodau gorfodi’r gyfraith mewn ymchwiliad).

 • Cynnig cefnogaeth a chymorth i chi

Yn dibynnu ar yr amgylchiadau perthnasol, mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i gynnig cymorth neu gefnogaeth i chi yr ydych nail ai’n gofyn amdano neu a fyddai’n briodol ac yn ddefnyddiol yn ein barn ni (er enghraifft, hyfforddiant ac arweiniad ar sut i ymdrin â sylw ar y cyfryngau cymdeithasol a gan y wasg neu gymorth seicolegol ar ôl cynhyrchu).

 • Hwyluso eich hawliau ac anrhydeddu optio allan

Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol er mwyn helpu i hwyluso’r hawliau a nodir yn adran 8 isod neu i anrhydeddu eich dewis i optio allan o rai defnyddiau o’ch gwybodaeth bersonol.

 1. Pwy sy’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol a gyda phwy rydyn ni’n ei rhannu?

Gallwn ddefnyddio, darparu a rhannu eich gwybodaeth bersonol fel y nodir isod:

 • Yn Fewnol: bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio gan ein gweithwyr cyflogedig a chontractwyr sy’n gweithio ar y rhaglen berthnasol neu eraill mewn adrannau cefnogi (fel cyllid a chyfrifyddu at ddibenion cyflogres).
 • O fewn grŵp cwmnïau ITV: er enghraifft lle mae dau o’n labeli’n cyd-gynhyrchu rhaglen, neu lle mae rhan wahanol o’r busnes yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i gyflawni ei swyddogaeth (er enghraifft ein cwmni dosbarthu a gwerthu).
 • Cyflenwyr allanol – rydym yn defnyddio cyflenwyr allanol i helpu gyda’n gwaith. Heb fod yn hollgynhwysfawr, mae’r cyflenwyr hynny’n cynnwys:
  1. Systemau cais castio ar-lein

Darparwyr gwasanaethau meddygol fel ffisiotherapyddion a seicolegwyr

Cynghorwyr proffesiynol fel cyfreithwyr, yswirwyr, cyfrifwyr ac archwilwyr

Cyflenwyr sy’n helpu gyda logisteg a materion ymarferol, megis llety a darparwyr gwasanaethau teithio 

      Stiwdios teledu allanol a thai ôl-gynhyrchu, darparwyr gwasanaethau trawsgrifio

Darparwyr cynulleidfa a chwmnïau tocynnau

Cyflenwyr yn helpu gyda’n mentrau amrywiaeth & chynhwysiant

Talent / cronfeydd data tebyg 

Asiantaethau recriwtio

Partïon yn ein helpu gyda gwiriadau cefndir, sgrinio a gwirio hunaniaeth

Storio dogfennau

Amserlennu 

Cyflogres

Rigio, adeiladu set ac ati

Perchnogion / rheolwyr eiddo

Ysbytai / heddlu ac ati os ydym yn gweithio gyda nhw

Darparwyr gofal yn ystod / ar ôl sioe, cwnselwyr ac ati

Diogelwch – monitro bygythiad, corfforol

 • Darlledwyr sy’n comisiynu / llwyfannau ffrydio – y cwmnïau sy’n prynu neu’n trwyddedu ein rhaglenni ac yn sicrhau eu bod ar gael i wylwyr
 • Cwmnïau cynhyrchu eraill y byddwn yn gweithio gyda nhw weithiau i gyd-gynhyrchu rhaglenni
 • Undebau a chyrff sy’n cynrychioli’r diwydiant
 • Gwylwyr – bydd gwybodaeth bersonol a gynhwysir yn y rhaglen a gaiff ei rhannu ag unrhyw un sy’n ei gwylio
 • Cyrff gorfodi’r gyfraith / cyrff llywodraeth – er enghraifft os yw’r heddlu yn gofyn am ffilm neu wybodaeth i helpu gydag ymchwiliad neu i ddal neu erlyn troseddwyr neu i amddiffyn rhywun rhag niwed
 • Gall rheoleiddwyr fel Ofcom (rheoleiddiwr darlledu’r DU) neu ICO (rheoleiddiwr diogelu data’r DU) ofyn i ni am ddogfennau neu gofnodion gan gynnwys gwybodaeth bersonol
 • Gallwn hefyd rannu eich gwybodaeth bersonol yn allanol os:
  1. Mae’n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith (er enghraifft gorchymyn llys) neu reoleiddiwr (fel Ofcom neu’r ICO)

Gofynnir i ni gan gorff gorfodi’r gyfraith cymwys neu sefydliad neu gorff arall (er enghraifft yr heddlu yn gofyn am ffilm)

At ddibenion atal twyll neu droseddau eraill

6. Anfon eich gwybodaeth bersonol allan yn rhyngwladol

Defnyddir eich gwybodaeth bersonol yn bennaf yn y wlad lle mae’r rheolydd perthnasol yn gweithredu h.y. yn y DU neu’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Fodd bynnag, weithiau gall eich gwybodaeth bersonol gael ei throsglwyddo i gwmnïau ITV neu drydydd partïon mewn gwledydd eraill at y dibenion a ddisgrifir yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn. Byddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i wlad y tu allan i’r DU/AEE dim ond os:

 • yw llywodraeth y DU neu’r UE wedi penderfynu bod cyfraith diogelu data’r wlad honno’n cynnig safon debyg o amddiffyniad i chi ag o dan gyfraith y DU/UE;
 • ein bod yn rhoi’r derbynnydd o dan rwymedigaethau cytundebol neu reolau sefydliadol sy’n golygu bod safon yr amddiffyniad a gynigir i chi yn ymarferol yn debyg i’r hyn a geir dan gyfraith y DU / UE;
 • eich bod yn rhoi eich caniatâd; neu
 • ydy’r gyfraith diogelu data yn caniatáu i ni wneud hynny (er enghraifft lle bo angen o dan gytundeb sydd o fudd i chi).
 1. Am ba mor hir rydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol?

Fel rheol, rydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol dim ond cyhyd ag sy’n ofynnol at y diben perthnasol a nodir yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn (neu ddiben arall sydd wedi’i hysbysu i chi) neu i’n galluogi i ddilyn ein buddiannau busnes cyfreithlon neu am gyfnod hwy, cyfnod fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith neu rwymedigaethau rheoleiddiol sy’n berthnasol i ni. Nid ydym yn cadw gwybodaeth bersonol am byth nac ar sail “rhag ofn” oni nodir yn yr hysbysiad hwn.

Wrth benderfynu ar ein cyfnodau cadw, rydym yn meddwl am swm a natur y wybodaeth bersonol, y risgiau i chi yn sgil ein defnydd ohoni, pwysigrwydd y rhesymau y mae angen inni ei defnyddio, a allwn gyflawni’r amcanion hynny heb ei defnyddio, a gofynion cyfreithiol neu reoleiddiol cymwys eraill.

Fel arweiniad cyffredinol, byddwn yn cadw eich cyfraniad (h.y. ffilm neu recordiadau eraill ohonoch), gwybodaeth bersonol a gynhwysir yn y cytundeb(au) rydych yn ymrwymo iddynt, gwybodaeth bersonol sydd ei hangen i gyflawni unrhyw rwymedigaethau talu cytundebol parhaus, unrhyw gofnodion o’ch cyfranogiad yn y Rhaglen deledu neu brosiect teledu a gwybodaeth sydd wedi’i chynnwys mewn unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd cyhyd ag y bo angen – a all fod am gyfnod amhenodol ar gyfer darlledu ac ail-ddarlledu neu ddefnydd parhaus arall o’r rhaglen deledu neu ymelwa arni mewn unrhyw gyfrwng (boed yn gyfan gwbl neu’n rhannol).

 1. Beth yw fy hawliau pan fyddwch yn defnyddio fy ngwybodaeth bersonol?

Pan fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, byddwch yn cael nifer o hawliau y gallwch eu harfer dros ein defnydd ohoni. Sylwch nad yw rhai o’r hawliau hyn yn absoliwt nac yn awtomatig – dim ond mewn rhai amgylchiadau y gellir arfer rhai.

 • Tynnu caniatâd yn ôl: pan fyddwn wedi gofyn am eich caniatâd i ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol, gallwch dynnu’r caniatâd hwnnw yn ôl unrhyw bryd. Sylwch y gallai tynnu’n ôl eich atal rhag cymryd rhan mewn rhaglen. Sylwch hefyd fod caniatâd i ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol o dan gyfraith diogelu data perthnasol yn wahanol i ganiatâd a geir mewn ffurflen ryddhau at ddibenion cydymffurfio â chod Ofcom.
 • Mynediad: gallwch ofyn am gopi o’n cofnodion, ffeiliau a dogfennau sy’n cynnwys eich gwybodaeth bersonol.
 • Cywiro: gallwch ofyn i ni gywiro neu ddiweddaru ein cofnodion o’ch gwybodaeth bersonol.
 • Dileu: gallwch ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol o’n cofnodion o dan amgylchiadau penodol.
 • Cyfyngiad: mewn amgylchiadau penodol dim ond mewn ffyrdd arbennig y gallwch ofyn i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol.
 • Gwrthwynebiad: gallwch herio ein defnydd o’ch gwybodaeth bersonol mewn amgylchiadau penodol. Yna mae’n rhaid i ni atal y defnydd(iau) perthnasol oni bai bod gennym reswm cymhellol dros barhau.
 • Cludadwyedd: gallwch ofyn i ni symud copi o’ch gwybodaeth bersonol a roesoch i ni i ddarparwr arall neu roi copi i chi (efallai y bydd yr hawl hon ar gael pan fyddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol yn awtomatig ar sail gyfreithiol caniatâd neu berfformiad Fodd bynnag, efallai na fydd yn dechnegol bosibl a/neu’n ymarferol i ni gydymffurfio â’ch cais).
 • Cwyn: gallwch wneud cwyn i’r ICO os nad ydych yn fodlon â’n defnydd o’ch gwybodaeth bersonol.

Sylwch nad yw’r hawliau hyn bob amser yn absoliwt ac efallai y bydd rhai sefyllfaoedd lle na allwch eu harfer, neu lle nad ydynt yn berthnasol. Dylech hefyd fod yn ymwybodol na fydd yr hawliau hyn yn berthnasol i’r graddau y mae eithriad yn berthnasol (er enghraifft, lle byddai arfer yr hawliau hyn yn tanseilio neu’n niweidio gwerth budd cyhoeddus cynhyrchiad).

Os ydych am arfer unrhyw un o’r hawliau hyn neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â gdpr@boomcymru.co.uk

9. Beth ydyn ni’n ei wneud gyda gwybodaeth bersonol plant?

Fel rheol gyffredinol, rydym yn defnyddio’r ymagwedd ganlynol at blant:

 • Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn wedi’i anelu at bobl 13+ oed. Os yw hyn yn eich cynnwys chi ac nad ydych yn hyderus eich bod yn deall yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn, rhowch wybod i ni yn gdpr@boomcymru.co.uk neu gofynnwch i riant / gwarchodwr cyfreithiol fynd drosto gyda chi ac esbonio.
 • Ar gyfer plant 12 oed ac iau, gofynnwn i’r rhiant / gwarchodwr cyfreithiol esbonio i’w plentyn ein defnydd o’u gwybodaeth bersonol a’i goblygiadau, i’r graddau y mae’r rhiant / gwarchodwr cyfreithiol yn ei ystyried yn briodol.

Ry’n ni fel arfer yn dibynnu ar ganiatâd rhieni fel sail gyfreithlon i ddefnyddio gwybodaeth bersonol am blant o dan 18 oed, ond gallwn gymryd agwedd wahanol mewn rhai amgylchiadau yn dibynnu ar y wybodaeth bersonol dan sylw, y risgiau a berir gan ein defnydd a lefel dealltwriaeth y plentyn perthnasol.

Fel arall, rydym yn cymryd rhagofalon ychwanegol wrth ddefnyddio gwybodaeth bersonol plant.

10. Sut rydyn ni’n cadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol a’i chadw’n ddiogel, yn breifat ac yn gyfrinachol er mwyn atal eich gwybodaeth bersonol rhag cael ei cholli, ei difrodi, ei pheryglu neu ei defnyddio / cael mynediad ati’n anghyfreithlon neu heb ganiatâd. Rydym yn rhoi mesurau technegol a threfniadol priodol ar waith i helpu i ddiogelu diogelwch eich gwybodaeth bersonol. Yn anffodus, ni all unrhyw fesurau byth fod yn gwbl ddiogel. Rydym wedi rhoi gwahanol fesurau diogelu ar waith i ddiogelu rhag mynediad anawdurdodedig a chadw gwybodaeth bersonol yn ddiangen yn ein systemau. Gall y rhain gynnwys ffugenwi, amgryptio, cyfyngu mynediad a pholisïau cadw. Mae’r mesurau hyn yn cael eu dewis a/neu eu dylunio gan ystyried natur, swm a chwmpas y wybodaeth bersonol a ddefnyddiwn

11. Eithriadau

Mae rhai amgylchiadau lle mae cyfraith diogelu data yn caniatáu i ni (a chomisynydd a darlledwr y rhaglen) beidio â chydymffurfio â’r fframwaith cyfreithiol neu rwymedigaethau eraill a eglurir yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn, nac â’ch hawliau cyfreithiol. Mae’r rhwymedigaethau hyn yn cynnwys – tryloywder (h.y. dweud wrthych sut a pham rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol) neu’r angen i gael sail gyfreithlon ac amod (h.y. cyfiawnhad a gydnabyddir gan y gyfraith) i ddefnyddio’ch Gwybodaeth Sensitif.

Yr amgylchiadau mwyaf cyffredin lle gall eithriadau fod yn berthnasol yw:

 • gwneud rhaglen sydd â gwerth budd y cyhoedd,
 • cynorthwyo gydag atal neu ganfod trosedd,
 • diogelu’r cyhoedd rhag anonestrwydd, camymddwyn, anghymhwysedd difrifol neu ymddygiad amhriodol iawn arall,
 • amddiffyn iechyd, diogelwch a lles pobl yn y gwaith,
 • Lle bo braint gyfreithiol yn berthnasol, neu
 • Pan fydd angen i drafodaethau neu ragolygon rheoli neu gynllunio fod yn gyfrinachol.

12. Cyswllt

Mae Boom Cymru yn blaenoriaethu diogelwch data a phreifatrwydd ac am sicrhau ein bod yn defnyddio gwybodaeth bersonol yn gyfreithlon ac yn deg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn neu sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch drwy  gdpr@boomcymru.co.uk Os yw’n well gennych, gallwch ysgrifennu at : GDPR, Boom Cymru, Glowrorks, Ffordd Porth Teigr, Caerdydd CF10 4GA.

 

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV