Cadw’n ddiogel yn ystod cyfnod Coronafeirws (COVID-19)

Prif flaenoriaeth Boom Cymru yw diogelwch ein pobl ac eraill rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Fel rhan o ITV, rydym yn falch o fod yn arwain y ffordd yn ein diwydiant i gael pobl yn ôl i’r gwaith mewn ffordd ddiogel, a hynny er mwyn caniatáu ni barhau i gynhyrchu a darlledu cynnwys o ansawdd uchel i’n cynulleidfaoedd.

Rydym yn parhau i gefnogi duty of care charter ITV a systemau rheoli risg gweithredol cynhwysfawr ar draws ein busnes, i reoli risgiau diogelwch ac iechyd.

Rydym wedi asesu’r risg o COVID-19 yn Boom Cymru trwy gymhwyso canllawiau’r llywodraeth, ac mewn perthynas â ffilmio, mae ITV wedi cynhyrchu arweiniad ar weithgaredd ffilmio diogel yn ystod COVID-19, ochr yn ochr â darlledwyr ac awdurdodau blaenllaw eraill, er mwyn datblygu dull cyson ac ymarferol.

Rydym wedi parhau â nifer o weithgareddau allweddol trwy gydol y cyfyngiadau, a heb ruthro i ailgydio yn y gweithgareddau hynny y gwnaethom roi saib arnynt. Rydym wedi cymryd amser i fyfyrio a pharatoi ar gyfer dychwelyd fesul cam i’n normal newydd. Disgwyliwn i’n dull esblygu wrth i ni ddysgu ac addasu i heriau parhaus COVID-19.

Sut rydyn ni’n cadw pobl yn ddiogel

Rydym yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol er mwyn sicrhau ein bod yn rheoli lledaeniad COVID-19, gan gynnal asesiadau penodol ar gyfer cynyrchiadau a’n swyddfeydd, ac yn cadw mewn cysylltiad â’r gweithlu trwy gydol y broses:

 1. Yn ein swyddfeydd
 • Lleihau – lleihau nifer y bobl yn y swyddfa ar unrhyw adeg.
 • Cyfathrebu – sicrhau bod y rhai sydd â symptomau neu sy’n sâl yn gwybod i beidio â dod i mewn i’r gwaith.
 • Cymudo – ystyried risgiau wrth gymudo, yn enwedig ar drafnidiaeth gyhoeddus, a chyflwyno mesurau fel amseroedd cychwyn wedi eu darwahanu.
 • Pellter Cymdeithasol – gwneud pob ymdrech i sicrhau y cedwir at bellter cymdeithasol trwy gynllunio gofod, protocolau ac arwyddion.
 • Glanhau – ychwanegu at y protocolau glanhau.
 • Gorchudd wyneb – darparu gorchuddion wyneb golchadwy i’r rhai a allai fod eu hangen wrth gymudo, ac i’w gwisgo mewn ardaloedd o’r swyddfa lle gellir torri pellter cymdeithasol ar ddamwain ar brydiau.
 • Monitro – atgoffa pobl yn gyson o’r arferion gwaith COVID-19 newydd (fel pellhau cymdeithasol).

 

 1. Yn ein gweithgareddau cynhyrchu
 • Teithio – ceisio lleihau gofynion teithio a dilyn egwyddorion pellhau cymdeithasol o fewn trefniadau teithio, lle bynnag y bo hynny’n bosibl.
 • Lleoliad – ystyried y gofod a ddefnyddir, o ystyried gofynion pellter cymdeithasol, ynghyd â sicrhau bod cyfleusterau hylendid digonol yn cael eu darparu.
 • Gweithgareddau Gwaith – ystyried y gweithgareddau y bydd angen i bobl eu cyflawni ar draws rolau mewn cynhyrchiad ac a oes modd addasu’r rhain neu eu newid er mwyn lleihau risg.
 • Offer Gwaith – rheoli rhannu offer gwaith sy’n allweddol i gynhyrchiad teledu, o gamerâu a chlustffonau i ystafelloedd golygu. Canolbwyntio ar hylendid da a rheoli unrhyw faterion all godi gyda phwyntiau cyffwrdd.
 • Patrymau Gwaith – adolygu patrymau gwaith er mwyn annog ffurfio grwpiau bach (carfannau) o bobl nad ydyn nhw’n dod i gysylltiad â grwpiau eraill.
 • Ardaloedd Gorffwys – ad-drefnu mannau gorffwys a chynllunio seibiannau i sicrhau bod ardaloedd gorffwys mor ddiogel â phosibl.
 • Cymorth Cyntaf a Gwasanaethau Brys – cynllunio gweithgareddau i leihau’r risg o fod angen   galw’r gwasanaethau brys, yn ogystal â chyngor i swyddogion cymorth cyntaf ar risg COVID-19.
 • Masgiau, Menig ac Offer Amddiffynnol Personol Eraill – dilyn arweiniad y llywodraeth trwy beidio ag annog defnydd heblaw mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn (e.e. wrth ffilmio mewn lleoliadau risg COVID-19 uwch, fel ysbytai) ac i’r rheini sy’n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.
 • Iechyd Meddwl – adolygu’r effaith bosibl ar iechyd meddwl y rheini sy’n gweithio ar gynyrchiadau a chynnig cefnogaeth ar sail achosion unigol.

 

Rydym yn angerddol bod gan bawb lais y gwrandewir arno, felly os ydych chi’n poeni am unrhyw beth sy’n ymwneud â’n dyletswydd gofal ac, yn fwy penodol, y risgiau sy’n gysylltiedig â Choronafeirws (COVID-19) i chi neu i eraill, rhowch wybod i ni yn hr@boomcymru.co.uk

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV